Raporo y’ibikorwa bya komisiyo y’igihugu y’ubumwe n’ubwiyunge : nyakanga 2014 – kamena 2015

Back to Library
Submit Research Material
Browser Other Categories:
Research type: Report

Raporo y’ibikorwa bya komisiyo y’igihugu y’ubumwe n’ubwiyunge : nyakanga 2014 – kamena 2015

Umwaka wa 2014-2015 waranzwe n’ibikorwa bitandukanye by’Ubumwe n’Ubwiyunge, byakozwe n’inzego zinyuranye n’iza Komisiyo zirimo Urwego rw’Abakomiseri n’ Ubunyamabanga buhoraho. Iyi raporo igizwe n’ibikorwa byakozwe biri muri gahunda y’ibikorwa ya Komisiyo (2014- 2015). Hari kandi n’ibyakozwe n’inzego zindi zaba iza sosiyete sivile n’inzego za Leta.

Leave feedback View Web Link Here

Document Feedback

Leave Feedback

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Got a Question? Leave us a Message